Kiến thức Hóa lớp 11 - Sách Giáo Khoa

Hiện Tượng Điện Li

1. Thí nghiệm 

Chuẩn bị ba cốc : cốc a đựng nước cất, cốc b đựng dung dịch saccarozơ (đường kính trắng tinh khiết), cốc c đựng dung dịch NaCl rồi lắp vào bộ dụng cụ như hình 1.1.

Hình 1.1. Bộ dụng cụ chứng minh tính dẫn điện của dung dịch.

Khi nối các đầu dây dẫn điện với nguồn điện, ta thấy chỉ bóng đèn ở cốc đựng dung dịch NaCl bật sáng. Vậy dung dịch NaCl dẫn điện, còn nước cất và dung dịch saccarozơ không dẫn điện.

Nếu làm các thí nghiệm tương tự, người ta thấy NaCl rắn, khan, NaOH rắn, khan, các dung dịch ancol etylic, glixerol không dẫn điện. Ngược lại các dung dịch axit, bazơ và muối đều dẫn điện.

2. Nguyên nhân tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối trong nước

Ngay từ năm 1887, A-rê-ni-ut đã chứng minh rằng, tính dẫn điện của các dung dịch axit, bazơ và muối là do trong dung dịch của chúng có các tiểu phân mang điện tích chuyển động tự do được gọi là các ion.

Như vậy các axit, bazơ và muối khi hoà tan trong nước điện li ra các ion, nên dung dịch của chúng dẫn điện.

Quá trình điện li các chất trong nước ra ion là sự điện li. Những chất tan trong nước điện li ra ion được gọi là những chất điện li.(*)

Vậy axit, bazơ và muối là những chất điện li.(*) Nhiu cht khi nóng chy cũng đin li ra ion, nên trng thái nóng chy các cht này dn đin được. Trong mt s tài liu, người ta cũng đề cp đến cht đin li loi này, thí d Al2O3.

Sat Feb 04 2023 15:28:13 GMT+0000 (UTC)
Copyright© 2019 Học Học Học.
Data was being gathered from many sources including wiktionary, wikipedia and from users.