Cấu tạo nguyên tử

Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng

    - Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp ngoài cùng có tối đa là 8 electron.

    - Các nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng đều rất bền vững, chúng không tham gia vào các phản ứng hoá học. Đó là các nguyên tử khí hiếm.

    - Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng là những nguyên tử kim loại.

    - Các nguyên tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng là những nguyên tử phi kim.

    Các electron lớp ngoài cùng (gọi tắt là các electron ngoài cùng) hầu như quyết định tính chất hoá học của một nguyên tố.

Biết được sự phân bố electron trong nguyên tử, nhất là biết được số electron lớp ngoài cùng, người ta có thể dự đoán được những tính chất hoá học tiêu biểu của nguyên tố đó.

Thu Apr 18 2024 23:27:13 GMT+0000 (UTC)
Copyright© 2023 Học Học Học.